از تاریخ
 تا تاریخ
 
اول شخص

اول شخص

اول شخص-کارگردان:مهدی آشوغ-عکس:نیلوفرجوانشیر-مکان:تئاتر مولوی،سالن اصلی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

آنتیگونه

آنتیگونه

آنتیگونه-کارگردان:محمدرضا آگاه-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن سمندریان-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

خانه های اجارهای

خانه های اجارهای

خانه های اجارهای-کارگردان:مازیاررفیعی-عکس:کاوه کرمی-مکان:تماشاخانه ایرانشهر،سالن ناظرزاده-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

زیروزبر

زیروزبر

زیروزبر-کارگردان:محسن حاج یوسفی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تئاترشهر،سالن سایه-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

بندار بیدخش

بندار بیدخش

بندار بیدخش-کارگردان:سامان شکیبا-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر شهر،سالن قشقایی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

خوشبختی در اودسا

خوشبختی در اودسا

خوشبختی در اودسا-کارگردان:رضا شاه کرمی-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:تئاتر شهر،سالن چهارسو-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون-کارگردان:یعقوب صدیق جمالی-عکس:کیارش مسیبی-مکان:تالار وحدت-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

مغزهای کادو پیچ شده

مغزهای کادو پیچ شده

مغزهای کادو پیچ شده-کارگردان:مهدی نصرالله زاده-عکس:میلاد میرزا علی-مکان:فرهنگسرای رازی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

باقید فوریت

باقید فوریت

باقید فوریت-کارگردان:مجتبی لاله زاری-مهسا دهقانی-مکان:سکوی تئاتر خیابانی تئاتر شهر-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

مغزهای کادو پیچ شده

مغزهای کادو پیچ شده

مغزهای کادو پیچ شده-کارگردان:مهدی نصرالله زاده-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

شجاع دل

شجاع دل

شجاع دل-کارگردان:سعید بادینی-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

هزارپیشه

هزارپیشه

هزارپیشه-کارگردان:نجمه مهرابی-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

تئاتر مجسمه

تئاتر مجسمه

تئاتر مجسمه-کارگردان:میلاد حسین زاده-عکس:رضا معطریان-مکان:پهنه رودکی-زمان:۸بهمن۱۴۰۲

آشپزخانه فنلاندی ها

آشپزخانه فنلاندی ها

آشپزخانه فنلاندی ها-کارگردان:لقمان بحرانی-عکس:رضا معطریان-مکان:تالار هنر-زمان:۸بهمن۱۴۰۲