از تاریخ
 تا تاریخ
 
با تصمیم هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان قم انجام شد

حمایت مالی از تماشاخانه خصوصی خانه نمایش قم و نمایش «اعترافاتی درمورد زنان»
با تصمیم هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان قم انجام شد

حمایت مالی از تماشاخانه خصوصی خانه نمایش قم و نمایش «اعترافاتی درمورد زنان»

با تصمیم هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان قم واز محل بودجه ی تفاهم نامه مالی سال ۱۳۹۹ ، تماشاخانه خصوصی " خانه نمایش قم " و نمایش " اعترافاتی درمورد زنان " مورد حمایت ...