از تاریخ
 تا تاریخ
 
بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای
بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای

نمایش " کابوس خنده " به کارگردانی خدیجه سلیمی به بخش نهایی مسابقه صحنه ای هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافت .

بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای
بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای

نمایش " کابوس خنده " به کارگردانی خدیجه سلیمی به بخش نهایی مسابقه صحنه ای هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافت .

بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای
بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای

نمایش " کابوس خنده " به کارگردانی خدیجه سلیمی به بخش نهایی مسابقه صحنه ای هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافت .

بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای
بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای

نمایش " کابوس خنده " به کارگردانی خدیجه سلیمی به بخش نهایی مسابقه صحنه ای هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافت .

بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای
بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای

نمایش " کابوس خنده " به کارگردانی خدیجه سلیمی به بخش نهایی مسابقه صحنه ای هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافت .

بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای
بنابر اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رقابت نمایش «کابوس خنده » به نمایندگی از استان قم در بخش صحنه ای

نمایش " کابوس خنده " به کارگردانی خدیجه سلیمی به بخش نهایی مسابقه صحنه ای هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه یافت .